Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 27 oktober 2017

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het verzekerde pakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.
De eerstvolgende vergadering van de ACP is op vrijdag 27 oktober 2017 van 11.00 tot 13.00 uur bij het Zorginstituut.
De agenda en stukken zijn te vinden op de website van het Zorginstituut.

De vergadering is openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? U kunt zich daarvoor aanmelden bij de secretaris van de ACP (acp@zinl.nl).

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.