CZ publiceert inkoopbeleid Gecombineerde Leefstijlinterventie

Afbeeldingsresultaat voor leefstijlinterventie

Zorgverzekeraar CZ heeft als een van de eerste zorgverzekeraars het inkoopbeleid 2019 voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) gepubliceerd.

Naar aanleiding van de resultaten van het CooL programma van CZ heeft het Zorginstituut onlangs een Adddendum bij het standpunt over de GLI uit 2009 gepubliceerd.
In dit addendum geeft het Zorginstituut zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer duidelijkheid over de voorwaarden waar behandelaars en een GLI precies aan moeten voldoen.
In aanvulling op het addendum zal de NZa binnenkort een beleidsregel publiceren waardoor het mogelijk wordt om vanaf 2019 leefstijlprogramma’s die voldoen aan de voorwaarden van het Zorginstituut te vergoeden uit de basisverzekering.
Een belangrijke stap naar de implementatie van Leefstijlgeneeskunde.

Bron: CZ

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Ziekenhuiskeuze beïnvloedt overlevingskans bij maag- en slokdarmkanker

Gerelateerde afbeelding

Er bestaan grote verschillen tussen ziekenhuizen in de behandeling die ze patiënten aanbieden na een diagnose slokdarmkanker of maagkanker. Die verschillen hebben aanzienlijke invloed op de overlevingskansen van patiënten twee jaar na de diagnose.
In het ene ziekenhuis leven dan nog vier van de tien patiënten, in het andere vijf.
Dat blijkt uit een studie die op 22 maart 2018 online is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Specialisten uit verschillende Nederlandse kankercentra hebben deelgenomen aan het onderzoek, dat eerder in delen gepubliceerd is in Britse en Amerikaanse tijdschriften.

Lees verder…

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Gezondheidsraad: Protonentherapie voor kinderen alleen bij een ziekenhuis

Afbeeldingsresultaat voor Protonentherapie kinderen

De Gezondheidsraad beveelt aan protonentherapie aan kinderen alleen te geven in een hospital based faciliteit, die beschikt over de noodzakelijke voorzieningen voor de optimale behandeling van deze kinderen. Deze afweging is gebaseerd op criteria van kwaliteit van zorg, waarvan de veiligheid van het toedienen van diepe sedatie bij een deel van de kinderen slechts één van de overwegingen is.

Lees verder…

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Richtlijn Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

Afbeeldingsresultaat voor hernia operatie

Op 6 maart jl. is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Ongeïnstrumenteerde  wervelkolomchirurgie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

In Nederland worden veel rugoperaties uitgevoerd. Dit betreffen vooral herniaoperaties en operaties in verband met een spinaalstenose. Recent onderzoek naar praktijkvariatie bij herniachirurgie heeft aangetoond dat de indicatiestelling niet eenduidig is. Tevens worden verschillende technieken gehanteerd die niet allemaal ondersteund worden door bewijs uit de literatuur. Voor de chirurgie in geval van spinaalstenose zal de situatie niet anders zijn.

Door de ontwikkeling van deze richtlijn, die deels een update is van de oudere richtlijn lumbosacraal radiculair syndroom, zal een handvat worden aangereikt om te komen tot een meer uniforme indicatiestelling en techniektoepassing op basis van beschikbaar bewijs uit de literatuur.

Lees verder…

Facebook
LinkedIn
TWITTER

VAGZ publiceert update Werkwijzer Plastische Chirurgie

De VAGZ heeft in december j.l. de inmiddels 18e versie van de Werkwijzer Plastische Chirurgie vastgesteld.  De werkwijzer is tot stand gekomen in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en het Zorginstituut Nederland.

De belangrijkste wijziging is uitbreiding van de indicaties rondom lipofilling en aanpassing van de criteria lipofilling bij defecten van de borst.

Bron: VAGZ

 

Facebook
LinkedIn
TWITTER

EUnetHTA: Klinisch nut Mammaprint niet bewezen

Afbeeldingsresultaat voor mammaprint

Volgens het European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) kan op basis van de MINDACT studie niet worden geconcludeerd dat borstkankerpatiënten op basis van de uitslag van de MammaPrint kunnen afzien van adjuvante chemotherapie.
Voornaamste argument in het rapport van de EUnetHTA is dat de MINDACT studie geen uitsluitsel geeft over cruciale uitkomstmaten zoals de 10-jaar overleving, kwaliteit van leven en de bijwerkingen van chemotherapie.

Lees meer…

Facebook
LinkedIn
TWITTER

AP publiceert beleidsregels verwerking persoonsgegevens machtigingsvereiste

Gerelateerde afbeelding

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in afstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) beleidsregels opgesteld waarin wordt vastgesteld dat zorgverzekeraars in beginsel (bijzondere) persoonsgegevens mogen verwerken voor het zogenoemde machtingsvereiste.

Dit vereiste houdt in dat een verzekerde vooraf toestemming van de zorgverzekeraar moet hebben voor de vergoeding van bepaalde behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen of zorgaanbieders. Verzekeraars moeten wel onderbouwen waarom de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van deze machtiging. Bovendien mogen zorgverleners hiervoor niet zonder toestemming hun geheimhoudingsplicht doorbreken.

Lees meer…

Bron AP

Facebook
LinkedIn
TWITTER

ZN en partners lanceren website met uitleg over basisverzekering

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gaat vooral om laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft ook weinig kennis van de basisverzekering. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het belangrijk dat iedereen weet hoe de basisverzekering werkt. ZN heeft daarom samen met Leer Zelf Online, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Zorgverzekeringslijn het initiatief genomen tot www.uitlegzorgverzekering.nl. Deze nieuwe website legt op eenvoudige wijze uit hoe de basisverzekering werkt.

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken in hun eigen situatie. Dit is voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. Met behulp van de website worden de basisverzekering en aanverwante begrippen zoals het eigen risico, de eigen bijdrage en zorgtoeslag stap voor stap en met voorbeelden uitgelegd.

Bron: ZN

Facebook
LinkedIn
TWITTER

DNB geeft visie op toekomst Nederlandse zorgverzekeraars

Afbeeldingsresultaat voor nederlandse bank zorgverzekering

De zorgverzekeringssector staat  voor een aantal grote uitdagingen.  Toenemende zorgkosten, veranderend klantgedrag, groeiende (medisch) technologische  mogelijkheden en veranderende wet- en regelgeving hebben hun weerslag op de  sector.
Een duurzame en maatschappelijk dienstbare zorgverzekeringssector vraagt om extra inspanningen van alle betrokkenen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders, beleidsmakers en toezichthouders. Zorgverzekeraars moeten hun bedrijfsmodel en risicomanagement blijven moderniseren en de financiële buffers op peil houden.
Daarbij moeten zij tevens genoeg ruimte krijgen om hun huidige, door de wet ingegeven regierol in de zorg te kunnen vervullen zoals beoogd.

Dat schrijft de Nederlandse Bank in haar rapport Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars dat op 5 december is gepubliceerd.

Lees meer…

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Leefstijlbehandeling komt in basispakket

Gerelateerde afbeelding

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas waarbij aandacht is voor voeding en leefstijl, komt per 2019 in het basispakket. Dit kondigde Hetty Dokter, beleidsadviseur op het ministerie van VWS, aan tijdens het recente VGZ-zorgdebat ‘Leefstijl als medicijn’.

Dokter: “De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt momenteel aan de prestatiebeschrijving en het vaststellen van een tarief, zodat verzekeraars de zorg daadwerkelijk kunnen inkopen. De verwachting is dat vergoeding van deze behandeling vanaf 2019 voor alle verzekerden beschikbaar komt.”
De prestatiebeschrijving is gebaseerd op het CooL programma van zorgverzekeraar CZ.

Lees verder….

Facebook
LinkedIn
TWITTER