Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Dit document geeft een overzicht van alle zorgactiviteiten waaraan, binnen het DBC-bekostigingssysteem voor medisch-specialistische zorg, ‘aanspraakcodes’ zijn gekoppeld. Dit ter verduidelijking van beperkingen of uitsluitingen van de aanspraak op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in relatie tot het DBC-bekostigingssysteem.

Afbeeldingsresultaat voor verzekerde zorg

Aanspraakcodes zijn toegekend op basis van de wet- en regelgeving en standpunten die het Zorginstituut heeft uitgebracht. Zorgactiviteiten zonder aanspraakcode zijn niet opgenomen in dit document, maar dat betekent niet dat er geen beperkingen of uitsluiting van toepassing zouden kunnen zijn voor deze zorgactiviteiten. In het document is hierover meer informatie opgenomen.

Meer weten?

Zorginstituut Nederland heeft publicaties uitgebracht over pakketbeheer in de praktijk en de beoordeling van het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Informatie over de DBC-systematiek is te vinden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook hebben het Zorginstituut en de NZa een gezamenlijke circulaire uitgegeven met uitleg over hoe bekostiging en aanspraak zich tot elkaar verhouden.

Facebook
LinkedIn
TWITTER